AWS DevOps Pro

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
406895
0
600
block

What is server immutability?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
406899
0
600
none
406904
0
600
none
406911
0
120
none
406917
0
600
none
406930
0
600
none
406931
0
600
none