Avian respiratory system

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
215812
0
120
block

Where is the glottis in most birds?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
215813
0
120
none
215814
0
120
none
215815
0
120
none
215816
0
120
none
215817
0
120
none
215818
0
120
none
215819
0
120
none
215820
0
120
none
215821
0
120
none
215822
0
120
none
215885
0
120
none
215886
0
120
none
215887
0
120
none
215888
0
120
none