ETOPS AVA (1-100) STUDY

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
273432
0
120
block

16 The angle of attack at which a wing stalls remains constant regardless of

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


273433
0
120
none
273434
0
120
none
273435
0
120
none
273436
0
120
none
273437
0
120
none
273438
0
120
none
273439
0
120
none
273440
0
120
none
273441
0
120
none
273442
0
120
none
273443
0
120
none
273444
0
120
none
273445
0
120
none
273446
0
120
none