Australia /20

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
925070
0
60
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

Tasmania

Hobart. 2nd oldest state capital city after Sydney.

Bạn đã nhận được nó phải không?

530648
0
30
none
530649
0
30
none
530650
0
30
none
530651
0
30
none
530652
0
30
none
530653
0
30
none
530654
0
30
none
530655
0
30
none
530656
0
30
none
530657
0
30
none
530658
0
30
none
530659
0
30
none
530660
0
30
none
530661
0
30
none