Atmosphere and Climate

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
438058
0
120
block

Match the pairs

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

Average sea level pressure

Mean air density at sea level

Nhấp và kéo

1013 millibars

1.2 Kgm -3


438314
0
120
none
438059
0
120
none
438315
0
120
none
438060
0
120
none
438316
0
120
none
438061
0
120
none
438062
0
120
none
438064
0
120
none
438065
0
120
none
438066
0
120
none
438067
0
120
none
438068
0
120
none
438069
0
120
none
438070
0
120
none