Atmosphere and Climate

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
438047
0
120
block

Atmosphere in vertical order. Lowest to highest.

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
So khớp Văn bản

1

2

3

4

Nhấp và kéo

Thermosphere

Mesophere

Troposhere

Stratosphere


438050
0
120
none
438307
0
120
none
438052
0
120
none
438308
0
120
none
438053
0
120
none
438309
0
120
none
438054
0
120
none
438310
0
120
none
438055
0
120
none
438311
0
120
none
438056
0
120
none
438312
0
120
none
438057
0
120
none
438313
0
120
none