Athenaze Vocab

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
233216
0
120
block

I am about, intend

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


233217
0
120
none
233218
0
120
none
233219
0
120
none
233475
0
120
none
233220
0
120
none
233476
0
120
none
233221
0
120
none
233477
0
120
none
233222
0
120
none
233478
0
120
none
233223
0
120
none
233479
0
120
none
233224
0
120
none
233480
0
120
none