Astronomy - Moon, telescope, shadows

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
167283
0
120
block

The moon reflects light from the

Điền vào chỗ trống  

(0/0)

167284
0
120
none
167285
0
120
none
167286
0
120
none
167287
0
120
none
167288
0
120
none
167289
0
120
none
167290
0
120
none
167291
0
120
none
167292
0
120
none
167293
0
120
none
167294
0
120
none
167295
0
120
none
167296
0
120
none
167297
0
120
none