Astronomy 4.2 Galaxies

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
212697
0
480
block

Who is famous for classifying different types of galaxy?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
212698
0
420
none
212699
0
480
none
212700
0
480
none
212701
0
420
none
212702
0
420
none
212703
0
480
none
212704
0
420
none
212705
0
360
none
212706
0
300
none
212707
0
360
none