Astronomy 2.4 Exoplanets

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
208668
0
420
block

Why is hard to find smaller rocky terrestrial exoplanets?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


208669
0
360
none
208670
0
360
none
208671
0
360
none
208672
0
300
none
208673
0
480
none
208674
0
480
none
208675
0
360
none
208676
0
360
none
208677
0
420
none
208764
0
300
none
208765
0
420
none
208766
0
600
none
208767
0
420
none
208768
0
480
none