Asset Accounting

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
590350
0
120
block

What is true about transaction types when it comes to FI-AA

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
590356
0
120
none
591384
0
120
none
591385
0
120
none
591386
0
120
none
591391
0
120
none
591136
0
120
none
591137
0
120
none
591138
0
120
none
591143
0
120
none
590376
0
120
none
591148
0
120
none
587821
0
120
none
591406
0
120
none
591407
0
120
none