Assessment of CRS

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
216956
0
120
block

What is tissue perfusion driven by?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


216957
0
120
none
216958
0
120
none
216959
0
120
none
216960
0
120
none
216961
0
120
none
216962
0
120
none
216963
0
120
none
216964
0
120
none
216965
0
120
none
216966
0
120
none
216967
0
120
none
216968
0
120
none
216969
0
120
none
216970
0
120
none