AS Resit

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
74781
0
120
block

What are the components of an ICT System?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
74782
0
120
none
74783
0
120
none
74784
0
120
none
74785
0
120
none
74786
0
120
none
74787
0
120
none
74788
0
120
none
74789
0
120
none
74790
0
120
none
74791
0
120
none