AQA A-Level CGP Biology Textbook 1- Topic 2B: Cell Membranes

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
354684
0
120
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

What do cell surface membrane surround?

Cells

Bạn đã nhận được nó phải không?

354685
0
120
none
354686
0
120
none
354687
0
120
none
354688
0
120
none
354689
0
120
none
354690
0
120
none
354691
0
120
none
354692
0
120
none
354693
0
120
none
354694
0
120
none
354695
0
120
none
354696
0
120
none
354697
0
120
none
354698
0
120
none