Appleton & Lange - Pharmacology

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
483725
0
300
block

Which of the following is (are) true of milrinone lactate (Primacor)?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


483728
0
300
none
483730
0
300
none
483733
0
0
none
483734
0
300
none
483735
0
300
none
483736
0
300
none
483737
0
300
none
483738
0
300
none
483739
0
300
none
483740
0
300
none
483741
0
300
none
483742
0
300
none
483743
0
300
none
483744
0
300
none