AP Psychology Chapter 2

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
30318
0
120
block

Hindsight bias

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
30319
0
120
none
30320
0
120
none
30321
0
120
none
30322
0
120
none
30323
0
120
none
30324
0
120
none
30325
0
120
none
30326
0
120
none
30327
0
120
none
30328
0
120
none
30329
0
120
none
30330
0
120
none
30331
0
120
none