Anxiety

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
51980
0
120
block

Order the following into the correct equation explaining the multidimensional anxiety theory.

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
So khớp Văn bản

1

2

3

4

5

Nhấp và kéo

increase

anxiety

performance

=

decrease


51981
0
120
none
51982
0
120
none
51983
0
120
none
51984
0
120
none
51985
0
120
none
51986
0
120
none
51987
0
120
none
51988
0
120
none
51989
0
120
none
51990
0
120
none
51991
0
120
none
51992
0
120
none