Antimicrobial Pharmacology

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
507467
0
30
block

Mebendazole should be classified as:

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


507468
0
30
none
507469
0
30
none
507470
0
30
none
507471
0
30
none
507472
0
30
none
507473
0
30
none
507474
0
30
none
507475
0
30
none
507476
0
30
none
507477
0
30
none
507478
0
30
none
507479
0
30
none
507480
0
30
none
507481
0
30
none