Anti Infectives - Pharm Quiz 2

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
307372
0
120
block

Erythromycin is the prototype drug for which class?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


307375
0
120
none
307377
0
120
none
307382
0
120
none
307386
0
120
none
307388
0
120
none
307400
0
120
none
307403
0
120
none
307407
0
120
none
307411
0
120
none
307413
0
120
none
307414
0
120
none
307417
0
120
none
307419
0
120
none
307428
0
120
none