antas ng wika

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
600392
0
180
block

Ama

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
600400
0
60
none
600406
0
60
none
600413
0
60
none
600418
0
120
none
600421
0
120
none
600424
0
120
none
600434
0
120
none
600437
0
120
none
600442
0
120
none
600447
0
120
none
600455
0
120
none
600461
0
120
none
600464
0
120
none
600468
0
120
none