Anniversary

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
2647
0
60
block

What is the traditional gift for a second anniversary?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
2648
0
60
none
2649
0
60
none
2650
0
60
none
2651
0
60
none
2652
0
60
none
2653
0
60
none
2654
0
60
none
2655
0
60
none
2656
0
60
none
2657
0
60
none
2658
0
60
none
2659
0
60
none
2660
0
60
none
2661
0
60
none