Animal size, quantity, color (2B p62 63)

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
485115
0
120
block

Match the following pairs:

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)


Khớp văn bản

big

small

many

few

Elephant big, rabbit small.

Many monkey, few tiger.

Many goldfish, few tortoise.

Big panda, small yellow dog.

Nhấp và kéo

dà xiàng dà, tù zi xiăo; 大像大,兔子小.

jīn yú duo, wū guī shăo; 金鱼 多, 乌龟 少.

shăo; 少

xióng māo dà, huáng gou xiăo; 熊貓 大, 黄 狗 小.

hóu zi duo, lăo hu shăo; 猴子 多, 老虎 少.

duo; 多

dà; 大

xiāo; 小


485116
0
200
none