Animal Biology Part 2 - Animal Production Systems

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
352782
0
120
block

Match the resource to its type

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

Primary

Primary

Secondary

Secondary

Nhấp và kéo

Solar source

Fossil Fuel source

Socio-economic source

Biological source


352783
0
240
none
352784
0
120
none
352785
0
120
none
352786
0
120
none
352787
0
120
none
352788
0
120
none
353303
0
120
none
358682
0
120
none
358683
0
240
none
358684
0
120
none
358685
0
240
none
358686
0
180
none
358687
0
180
none
358688
0
180
none