Angular kinetics

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
200032
0
240
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

Define torque? and what does it depend on?

Is the turning effect associated with force, depends on the size of the force and how far the force is from the axis of rotation (T= F X D)

Bạn đã nhận được nó phải không?

200034
0
240
none
200035
0
300
none
200036
0
240
none
200038
0
240
none