Ancient Greece Test

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
312123
0
240
block

Match each definition to the correct word.

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

The famous temple of Athena

A Greek city, town, or village

The Odyssey; a type of literature

Nhấp và kéo

Parthenon

Epic Poem

Polis


312239
0
120
none
312138
0
180
none
312242
0
120
none
312246
0
120
none
312149
0
120
none
312168
0
120
none
312176
0
120
none
312249
0
120
none
312182
0
120
none
312190
0
120
none
312250
0
120
none