Anatomy3

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
595713
0
60
block

this nervous system branch has short preganglionic axons and long postganglionic axons

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
595714
0
60
none
595716
0
60
none
595718
0
60
none
595719
0
60
none
595721
0
60
none
595722
0
60
none
595723
0
60
none
595724
0
60
none
595726
0
60
none
595727
0
60
none
595728
0
60
none
595729
0
60
none
595730
0
60
none
595731
0
60
none