ANATOMY - the anterolateral abdominal wall

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
50315
0
120
block

Give the muscles of the abdominal wall from superior to deep

Điền vào chỗ trống  

(0/0)

50316
0
360
none
50318
0
120
none
50319
0
120
none
50320
0
120
none
50321
0
120
none
50322
0
240
none
50323
0
120
none