Anatomy of the face and neck

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
459829
0
60
block

Pharyngeal pouches

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

Dorsal diverticulum from 1st pouch

Dorsal part of 2nd pouch

3rd pouch

4th pouch

Nhấp và kéo

Tonsillar fossa

Thymus and inferior parathyroid glands

Superior parathyroid glands and ultimobranchial body

Auditory tube


459830
0
60
none
459831
0
60
none
459832
0
60
none
459833
0
60
none
459834
0
60
none
459836
0
60
none
459837
0
60
none
459838
0
60
none
459841
0
60
none
459842
0
60
none
459843
0
60
none
459844
0
60
none
459845
0
60
none
459846
0
60
none