Anatomy Exam 2 Review

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
61885
0
120
block

As the subclavian artery passes beneath the clavicle, it becomes the...

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)