Anatomy book Q4

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
166068
0
120
block

Where is most fat digested?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
166069
0
120
none
166070
0
120
none
166071
0
120
none
166072
0
120
none
166073
0
120
none
166074
0
120
none
166075
0
120
none
166076
0
120
none
166077
0
120
none
166078
0
120
none