Anatomy 3

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
154774
0
30
block

How does the myocardium receive its blood supply?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
154775
0
30
none
154776
0
30
none
154777
0
30
none
154778
0
30
none
154779
0
30
none
154780
0
30
none
154781
0
30
none
154782
0
30
none
154783
0
30
none
154784
0
30
none
154785
0
30
none
154786
0
30
none
154787
0
30
none
154788
0
30
none