Anatomy 3

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
154759
0
300
block

Match the letter with the structure of the heart.

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)


Khớp văn bản

B

D

A

E

C

Nhấp và kéo

tricuspid valve

pulmonary valve

pulmonary trunk

right atrium

aortic arch


154760
0
300
none
154761
0
300
none
154762
0
30
none
154763
0
30
none
154764
0
30
none
154765
0
30
none
154766
0
30
none
154767
0
30
none
154768
0
30
none
154769
0
30
none
154770
0
30
none
154771
0
30
none
154772
0
30
none
154773
0
30
none