Vet: Anatomie, Muskeln des Stammes

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
71433
0
360
block

Ordne die Muskeln Zu

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)


Khớp văn bản

blau

grün

violett

gelb

rot

Nhấp và kéo

M. sternocephalicus

M. omotransversarius

M. trapezius

M. cleidobrachialis

M. subclavius


71477
0
360
none
71510
0
300
none
71534
0
360
none
71547
0
420
none
71568
0
120
none
71581
0
120
none
71593
0
120
none
71594
0
120
none
71596
0
120
none
71715
0
120
none
71718
0
240
none
71732
0
600
none
71734
0
180
none
71769
0
180
none