Anatomi och Fysiologi

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
595456
0
600
block

Vilket av följande alternativ stämmer om slagvolymen?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


595712
0
480
none
600064
0
180
none
595457
0
120
none
595458
0
60
none
595459
0
120
none
595715
0
180
none
600068
0
180
none
595461
0
120
none
595717
0
120
none
595464
0
60
none
595720
0
180
none
600072
0
120
none
600073
0
180
none
600074
0
180
none