AMBV flashcards

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
418863
0
60
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

What's comitant deviation

Remains constant with gaze direction

Bạn đã nhận được nó phải không?

418864
0
120
none
418865
0
120
none
418866
0
120
none
418867
0
120
none
418868
0
120
none
418869
0
120
none
418870
0
120
none
418871
0
120
none
418872
0
120
none
418873
0
120
none
418874
0
120
none
418875
0
120
none
418876
0
120
none
418877
0
120
none