Alzhiemer's

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
198913
0
120
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

What is the basal forebrain cholinergic system?

The basal forebrain cholinergic system is the population of neurons most affected by the neurodegenerative process

Bạn đã nhận được nó phải không?

198921
0
120
none
198922
0
120
none
198924
0
120
none
198926
0
120
none
198931
0
120
none
198934
0
120
none
198936
0
120
none
202347
0
120
none
202350
0
120
none
202352
0
120
none
202354
0
120
none
202355
0
120
none
202358
0
120
none
202360
0
120
none