Airfield and runway inspections

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
213926
0
300
block

Which of the following describes the airfield lighting term 'REILS'

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


213927
0
120
none
213928
0
120
none
213929
0
120
none
213930
0
120
none
213931
0
120
none
213932
0
120
none
213933
0
120
none
213934
0
120
none
213935
0
120
none