AHW - Horses

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
220347
0
120
block

Match the horse breeds

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

Hot blood

Warm blood

Cold blood

Nhấp và kéo

Arab, thoroughbred

Lipizzaner, Andalusian, Lusitano, Warmbloods

Shire, Clydesdale, Suffolk Punch, Irish Draught


220348
0
120
none
220349
0
120
none
220350
0
120
none
220351
0
120
none
220352
0
120
none
220353
0
120
none
220354
0
120
none
220355
0
120
none
220356
0
120
none
220357
0
120
none
220358
0
120
none
220359
0
120
none
220360
0
120
none
220361
0
120
none