AHW - Fish

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
214826
0
120
block

Deformities

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

What deformity can P deficiency cause?

What deformity can long term P deficiency cause?

What deformity can histidine deficiency cause?

Nhấp và kéo

Cataracts

Spinal

Jaw


214827
0
120
none
214828
0
120
none
214829
0
120
none
214830
0
120
none
214831
0
120
none
214832
0
120
none
214833
0
120
none
214834
0
120
none
214835
0
120
none
214836
0
120
none
214837
0
120
none
214838
0
120
none
214839
0
120
none
214840
0
120
none