Agile Baseball Triple Bank

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
483110
0
180
block

Identify the Scrum Artifacts

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


483112
0
180
none
465721
0
180
none
465728
0
180
none
465730
0
180
none
464451
0
180
none
465731
0
180
none
465732
0
180
none
463797
0
180
none
463796
0
180
none