Agile Baseball Double Bank

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
483091
0
180
block

Identify the 3 Pillars of Scrum Theory

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


483092
0
180
none
483094
0
180
none
483095
0
180
none
464367
0
180
none
464368
0
180
none
464369
0
180
none
464370
0
180
none
464371
0
180
none
464372
0
180
none
464373
0
180
none
464374
0
180
none
464375
0
180
none
464376
0
180
none
464381
0
180
none