Aerosol Administration

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
423000
0
60
block

What should be included in a Physition order to initiate aerosol therapy

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


423001
0
60
none
423002
0
60
none
423003
0
60
none
423004
0
60
none
423005
0
60
none
423006
0
60
none
423007
0
60
none
423008
0
60
none
423009
0
60
none
423010
0
120
none
423011
0
90
none
423012
0
60
none
423013
0
60
none
423014
0
60
none