ADVANCED DATABASES

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
197235
0
120
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

how does XML represent data?

tree

Bạn đã nhận được nó phải không?

196467
0
120
none
197236
0
120
none
197237
0
120
none
196469
0
120
none
197239
0
120
none
196471
0
120
none
197240
0
120
none
197243
0
120
none
196475
0
120
none
197244
0
120
none
196479
0
120
none
197249
0
120
none
196482
0
120
none
196483
0
120
none