ADVANCED DATABASES

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
197209
0
120
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

what is the first phase of TWO phase commit?

GC asks cohorts if statement is okay. Cohort says yes / no

Bạn đã nhận được nó phải không?

197211
0
120
none
197212
0
120
none
197213
0
120
none
197214
0
120
none
197218
0
120
none
197219
0
120
none
197222
0
120
none
197224
0
120
none
197225
0
120
none
197228
0
120
none
197229
0
120
none
197232
0
120
none
197234
0
120
none
196466
0
120
none