Adaptations to temperature

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
52153
0
120
block

definitions

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

endotherm

ectotherm

poikilotherm

Homotherm

Nhấp và kéo

relies on environment for body temperature

keeps a constant body temperature

has a variable body temperature

gets heat from internal sources


52154
0
60
none
52156
0
60
none
52157
0
120
none