Engels BLC1 - B2

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
105018
0
180
block

Match English acids with Dutch zuren

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

citric acid

tartaric acid

sulfuric acid

nitric acid

ethanoic acid

hydrogen chloride

sodium hydroxide

potassium hydroxide

calcium hydroxide

Nhấp và kéo

salpeterzuur

azijnzuur

calcium hydroxide

wijnsteenzuur

kaliumhydroxide

citroenzuur

zwavelzuur

waterstof chloride

natriumhydroxide