Acids, Bases and Formulaes

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
485632
0
10
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

Metal Carbonate + Acid

Metal Salt + Carbon Dioxide + Water

Bạn đã nhận được nó phải không?

485633
0
10
none
485625
0
10
none
485626
0
10
none
485627
0
10
none
485628
0
10
none
485629
0
10
none
485630
0
10
none
485631
0
10
none