Acid-base balance

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
216336
0
120
block

What is the normal pH of blood?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


216340
0
120
none
216342
0
120
none
216344
0
120
none
216346
0
120
none
216348
0
120
none
216353
0
120
none
216354
0
120
none
216355
0
120
none
216356
0
120
none
216357
0
120
none
216358
0
120
none
216359
0
120
none
216360
0
120
none
216361
0
120
none