ACI Concrete Si

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
412988
0
120
block

When charging a truck mixer, the volume of lightweight concrete should not exceed _____ of the drum volume when used as a mixer.

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
412989
0
120
none