Accounting Introduction

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
365803
0
300
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

What is accounting ?

It is the recording, summarizing, analysing, interpreting and reporting of the financial information of an organisation

Bạn đã nhận được nó phải không?

365804
0
120
none
365805
0
120
none
365806
0
120
none
365807
0
120
none
365808
0
120
none
365809
0
120
none